perspolice


پرسپولیس-سایپا:

شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۹،

ورزشگاه آزادی تهران، به داوری سعید مظفری زاده.
تا جایی که ما مطلعیم هوادارا محروم نیستند. همه باید بریم
!


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , , ,

perspolice


 

پرسپولیس-سایپا:

شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۹،

ورزشگاه آزادی تهران، به داوری سعید مظفری زاده.
تا جایی که ما مطلعیم هوادارا محروم نیستند. همه باید بریم
!

 

 


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , , ,