سـایـه ے زشـتـ

بـه آن سـایـه ے زشـتـے کـه

جـدیـداً

فـخـر مـے فـروشـد از کـنـار تـو بـودَن

و پـا در کـفـشـم کـرده ،

بـگـو . .

تـمـام کـفـش هـایـَم مـال ِ او !


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : ,

سـایـه ے زشـتـ

بـه آن سـایـه ے زشـتـے کـه

جـدیـداً

فـخـر مـے فـروشـد از کـنـار تـو بـودَن

و پـا در کـفـشـم کـرده ،

بـگـو . .

تـمـام کـفـش هـایـَم مـال ِ او !


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : ,