سکوت ...

سکوتم را نکن باور . . .

من آن آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم . . .

من آن خرمن ، من آن انبار باروتم که با آواز یک کبریت آتش می شوم یکسر .

. .


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , ,

سکوت ...

سکوتم را نکن باور . . .

من آن آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم . . .

من آن خرمن ، من آن انبار باروتم که با آواز یک کبریت آتش می شوم یکسر .

. .


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , ,