بی قراری
يـه وقتايی کـه دلت گرفته،

بغض داری، آروم نـيستی، دلت براش تـنگ شده

حوصلـه هيچکسو نداری

بـه يــاد لحظه ای بيفت که اون

همـهی بی قراری های تو رو

ديد، اما

چشماشو بست و رفت.


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , ,

بی قراری

 


 

 
 
 
 
 
 
 
يـه وقتايی کـه دلت گرفته،

بغض داری، آروم نـيستی، دلت براش تـنگ شده

حوصلـه هيچکسو نداری

بـه يــاد لحظه ای بيفت که اون

همـه ی بی قراری های تو رو

ديد، اما

چشماشو بست و رفت.


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , ,